Ciele a výhody spolupráce s Dražobka, s.r.o.

 • kladie dôraz na individuálny prístup k jednotlivým klientom s ohľadom na ich špeciálne požiadavky či na špecifická zvláštnosti predmetu dražby, je pripravená operatívne a rýchle zrealizovať dražbu v čo najkratšom zákonom stanovenom čase
 • spolupracuje s renomovanými odborníkmi z oblasti obchodného a občianského práva, súdnymi znalcami, odborníkmi z oblasti mediálnej prezentácie, konzultačnej a poradenskej činnosti pre dodržiavanie všetkých individuálnych zmluvných podmienok na zabezpečenie rýchleho a bezproblémového priebehu dražieb
 • realizované dražby prezentuje všetkými tradičnými spôsobmi inzercie v celorepublikových, regionálnych i špecializovaných printových médiach, súčasťou inzertnej kampane je publikácia aj na významných realitných a dražobných serveroch na internete, regest predmetov dražieb posiela cieľovým skupinám učelovo vytipovaných subjektov ako aj osobne kontaktuje potenciálnych záujemcov o získanie predmetu dražby
 • naša spoločnosť preferuje individuálny prístup k jednotlivým obchodným prípadom ako aj klientom so zámerom na úspešnú realizáciu jednotlivých dražieb k obojstrannej spokojnosti ako navrhovateľa tak aj nového vlastníka.
 • v prvom rade umožňuje rýchlejšie, finančne výhodnejšie a transparentné speňaženie majetku
 • pre zabezpečenie profesionálne prevedených dražieb disponujeme skúsenými odborne vyškolenými internými a externými pracovníkmi. Spolupracujeme s renomovanými a uznávanými odborníkmi v oblasti práva, konzultačnej a poradenskej činnosti, mediálnej prezentácie v oblasti reklamy a inzercie ako aj dostatočným počtom spolupracujúcich súdnych znalcov z odboru vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor Stavebníctvo a odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností 
 • dražby sú veľmi účinným, relatívne jednoduchým a predovšetkým rýchlym (u dobrovoľných dražieb do 35 dní) a spoľahlivým spôsobom ako vymôcť svoje pohladávky zaistené záložným prvom, prípadne speňažiť nehnuteľný aj hnuteľný majetok 
 • dražby sa vyznačujú rýchlosťou, maximalizáciou možného výnosu a v poslednom období aj vysokou atraktivitou pre záujemcov o kúpu v porovnaní s klasickým predajom a vzhľadom na celosvetovú hospodársku situáciu aj trendovou tendenciou zvyšovania sa počtu dlžníkov a na druhej strane neuspokojených veriteľov 
 • neobmedzený počet účastníkov na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek)
 • po uplinutí 3 mesačnej lehoty od prevedenia dražby je vlastníctvo vydražiteľa nezpochybniteľné a neviaže ďalšie skryté nákladové položky - náklady spojené s realizáciou dražby sú hradené z výťažku dražby
 • záväzky zabezpečené záložným právom na predmete dražby po vydražení neprechádzajú na vydražiteľa
 • v prípade zmarenia dražby, t.j. vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej časovej lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby