VYDRAŽENÉ: Opakovaná Dražba 13.10.2014: 3-izbovy byt, Hálova 8, Bratislava - Petržalka

Byt č. 94 sa nachádza v panelovom bytovom dome, na ulici Hálova 8, v Bratislave -Petržalke, postavenom v roku 1984. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Príslušenstvom sú: predsieň, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica.

Dátum dražby: 13.10.2014
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Hálova 8     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 100 000 €
Znalecká hodnota: 100 000 €
Dražobná zábezpeka: 15 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 08.10.2014 o 13:00 hod.
Druhá obhliadka: 09.10.2014 o 13:00 hod.

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 2236

 

Okres:  Bratislava V

Obec:   Petržalka

Katastrálne územie:  Petržalka

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Hálova 8

9.p.

94

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Stavby: 

Súpisné číslo: 

Stavba postavená na parcele číslo: 

Popis stavby

Druh stavby:

1081

3575

Hálova 8, 10

9

1081

3576

Hálova 8, 10

9

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach bytového domu: 1130/100000

PARCELY registra “C”

Pravny vzťah k parcelam na ktorých leží stavba 1081 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 3905

Číslo LV:3905

 

Okres:  Bratislava V

Obec:   Petržalka

Katastrálne územie:  Petržalka

Okresný úrad, katastrálny odbor: Bratislava

Parcelné číslo: 

Druh pozemku: 

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

3575

Zastavané plochy a nádvoria

335

15/1

3576

Zastavané plochy a nádvoria

359

15/1

Spoluvlastnícky podiel k pozemku: 1130/100000

 

POPIS

Ohodnocovaný byt č. 94 sa nachádza v panelovom bytovom dome, súp. č. 1081, na ulici Hálova 8, v Bratislave -Petržalke, postavenom v roku 1984.

Nakoľko byt nebol sprístupnený, všetky údaje sú prevzaté z interného posudku.

Posudzovaný byt aj prislúchajúcou pivnicou má 77,39 m2. Pôdorys nebol dodaný. Bytový dom je osadený v rovinatom teréne, má  hlavný vchod z Hálovej ulice. Ešte je k dispozícii vchod zo zadnej strany. Bytový dom má 14 nadzemných podlaží, z toho 12 obytných. Na 1. nadzemnom podlaží  podlaží sa nachádzajú spoločné priestory -  a  nebytové priestory vstavanej občianskej vybavenosti.  Nebytové priestory sú využívané ako obchody alebo služby. Nad 1. nadzemným podlažím je technický medzistrop, kde sú rozvody SV, TUV a UK a plynu a vykurovania. Projekt stavby bytového domu nebol k dispozícii. Zvislá nosná konštrukcia je panelová, obvodový plášť je z porobetónových spínaných panelov /sústava P 1.15p BA-NKS/, stropy sú železobetónové, schody betónové s terazovým povrchom, podesty a chodby su PVC krytina. Strecha je plochá, so zrekonštruovanou krytinou  so zateplením, oplechovanie z poplastovaného plechu. Vonkajšia úprava obvodového plášťa je zateplená , prebehla realizácia obnovy (čím boli odstránené systémové poruchy obvodového plášťa so spínaných porobetónových dielcov a bola odstránená aj systémová porucha  vystupujúcich schodiskových priestorov). Úprava vnútorných stien schodísk je vápenná hladká omietka , pri vstupe je keramický obklad. Vstupné vchodové dvere do bytového domu sú hliníkové opatrené elektromagnetickým kontaktným uzamykacím systémom, na bočnej strane vchodov sú tablá na zvončeky a domáce dorozumievacie zariadenie. Vo vestibuloch sú oznamovacie vývesné skrinky, nové zostavy poštových schránok.

Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva.  Príslušenstvom sú: predsieň, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica.  Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to vchodové dvere, interiérové dvere, okná a balkónové dvere, zvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody(SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, vykurovacie telesá(radiátory) káblové pripojenie TV a internetu, domový vrátnik so zvončekom vzduchotechnika a poštová schránka.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek. Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

            S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu a pozemkov.

Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha, priečelia, vchody, chodby, izolácie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vstup, závetrie, schodiskový priestor, výťahy, spoločné priestory, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky, STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby  a zvody, prízemné priestory, areálový vodovod a kanalizácia.

Nakoľko byt nebol sprístupnený, opis nie je možný. Preto koeficient vybavenosti vo všetkých riadkoch ostáva na úrovni 1.

Fotogaléria:

Súbory na stiahnutie:Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: