UPUSTENÉ DRAŽBA 12.11.2014: Byt + 2x garážové miesto na Tupého ulici, Bratislava - Vinohrady

Byt + 2x garážové miesta na Tupého ulici v Bratislave - Vinohradoch

Dátum dražby: 12.11.2014, 13:00
Miesto konania dražby: Názov NÚ: Bošanská Irena JUDr. Forma: Notársky úrad Ulica: Budatínska 1 Mesto: Bratislava PSČ: 851 01     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Tupého     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 371 000 €
Znalecká hodnota: 371 000 €
Dražobná zábezpeka: 30 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:

Prvá obhliadka: 22.10.2014 o 11:00 hod.

Druhá obhliadka: 05.11.2014 o 11:00 hod.

POPIS

 

            Ohodnocovaný byt č 1 -L01 sa nachádza v bytovom dome na Tupého ulici 25. Ide o komplex nadštandardných bytových domov Tupého 23-27 so samostatnou príjazdovou komunikáciou, detským ihriskom, trávnatými povrchmi. Komplex je ohradený, vstup je možný len majiteľom, respektíve po vpustení systémom elektrického vrátnika.

            Bytový dom č. 25 a 25A je 7 podlažný. Dve podzemné podlažia, kdesa nachádzajú garážové státia. 1 podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia sú byty, spolu 27 bytov vo vchode. Ohodnocovaný byt sa nachádza na 1PP, na úrovni vstupu do domu. Dom je postavený vo svahu, takže byt je čiastočne na úrovni terénu a v časti terás vo výške 1,5 podlažia nad garážami.

Bytový dom je postavený železobetónovým nosným systémom. Nosné konštrukcie, stĺpy, stropy a schodištia sú monolitické železobetónové. Priečky sú z keramických tvárnic Porotherm 11,5P+D, Porotherm 14P+D.  Obvodové steny sú kvalitne zateplené kontaktným zateplovacím systémom hrúbky 150mm + omietka. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápennocementové štukové. Spoločné priestory sú vymaľované na bielo, povrchy podláh a schodov je keramická dlažba - gres. Podlahy logií sú z keramickej dlažby, terás vymývaný štrk. Pivničné kobky sú murované, dvere sú drevené, podlahy cementový poter. V garážach je na podlahe tiež cementový poter. Okná v spoločných priestoroch, ako aj v bytoch sú štvorkomorové plastové, zasklené izolačným dvojsklom s vonkajšími plastovými žalúziami. Vstupné dvere do objektu sú hliníkové, ostatné plastové. Pri vstupe sú poštové schránky a elektrický vrátnik.

            Byt je podľa štandardu stavebno - technického riešenia, zrejmé z prílohy. Nakoľko byt nebol sprístupnený a podľa správcu je vyhotovený v štandarde, kv vo všetkých položkách ostáva na hodnote 1. Iba v riadku ostatné volím kv na úrovni 2, nakoľko byt má k dispozícii 2 terasy o veľkosti 59,82 a 61,5 m2, tieto sa do podlahovej plochy bytu nezapočítavajú.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody

ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody(SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody

kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, dátové rozvody FTP domový

vrátnik so zvončekom, vzduchotechnika, kuchynská linka, zabudované spotrebiče a poštová schránka.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do

príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek.

Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva

domu. Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na

spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha,

priečelia, vchody, chodby,

izolácie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vstup, závetrie, schodiskový

priestor, výťah, spoločné priestory, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,

lynové prípojky, STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby  a zvody,

prízemné priestory.

Bytový dom je vo výbornom technickom stave a vo výbornom stave udržiavanosti. Preto volím kv spoločných

častí v riadku ostatné na úrovni 1,8.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 2005, životnosť volím 100 rokov.

Základná špecifikácia: BYT

Číslo LV: 5626

 

Okres:  Bratislava III

Obec:  BA – m.č. NOVÉ MESTO

Katastrálne územie:  Vinohrady

Okresný úrad Bratislava,

katastrálny odbor

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Tupého 25

suterén

1 – L01

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

12246

4942/2

Tupého

9

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach domu: 18026/943063

Parcely registra „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

4942/1

Ostatné plochy

1977

 

29/2

4942/2

Zastavané plochy a nádvoria

2226

15/2

4943/1

Ostatné plochy

182

29/2

4943/2

Ostatné plochy

154

29/2

4944/1

Ostatné plochy

175

29/2

4944/2

Ostatné plochy

126

29/2

4945/1

Ostatné plochy

550

29/2

Spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 18026/943063

           

 

 

Základná špecifikácia: NEBYTOVÝ PRIESTOR

Číslo LV: 5626

 

Okres:  Bratislava III

Obec:  BA – m.č. NOVÉ MESTO

Katastrálne územie:  Vinohrady

Okresný úrad Bratislava,

katastrálny odbor

NEBYTOVÝ PRIESTOR:

Vchod:

Poschodie:

Priestor č.:

Tupého 25

-3. p.

2 – 23S

Spoluvlastnícky podiel: 2/51

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

12246

4942/2

Tupého

9

Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach domu: 180650/943063

Parcely registra „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

4942/1

Ostatné plochy

1977

 

29/2

4942/2

Zastavané plochy a nádvoria

2226

15/2

4943/1

Ostatné plochy

182

29/2

4943/2

Ostatné plochy

154

29/2

4944/1

Ostatné plochy

175

29/2

4944/2

Ostatné plochy

126

29/2

4945/1

Ostatné plochy

550

29/2

Spoluvlastnícky podiel k pozemku o veľkosti 180650/943063

           

(ďalej v texte len „Predmet dražby“)

Fotogaléria:

Tupého

Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: