VYDRAŽENÉ Dražba 08.12.2014 o 11:00 hod. : 3-izbový byt v Trnave na Čajkovského 53

3-izbový byt v Trnave na Čajkovského 53

Dátum dražby: 08.12.2014, 11:00
Miesto konania dražby: Notársky úrad - JUDr. Irena Bošanská, Budatínska 1, 85101 Bratislava V     zobraziť na mape
Adresa nehnuteľnosti: Čajkovského 53 Trnava     zobraziť na mape
Typ nehnuteľnosti: Byty
Vyvolávacia cena: 60 100 €
Znalecká hodnota: 60 100 €
Dražobná zábezpeka: 10 000 €
Termíny prehliadok: Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 26.11.2014 o 11:00 hod.
Druhá obhliadka: 03.12.2014 o 11:00 hod.
Mapa: Čajkovského 53 Trnava
Otvoriť veľkú mapu v novom okne

POPIS

            Ohodnocovaný byt č. 39 sa nachádza v bytovom dome súp. č. 5797 v Trnave na sídlisku Prednádražie II, na pozemku parc.č. 1635/36, ktorý je v podielovom vlastníctve bytov. V okolí prevláda výstavby bytových domov a občianskej vybavenosti.

Objekt je 10 podlažný, má  1 podzemné podlažie a 9 nadzemných podlaží. Bytový dom tvoria 4 sekcie, vchody 51,52,53,54. V každom vchode sa nachádza 18 bytov(na podlaží vždy 2), teda spolu 72 bytov.

Objekt je montovaný z betónových plošných panelov(unifikovaný systém Bauring), zastrešenie plochou strechou. Bytový dom bol v roku 2011 zateplený, fasáda ako aj strecha. Bol vynovený aj vstup, boli dané nové dvere, elektronické zvončeky s vrátnikom, nové schránaky, ako aj keramická dlažba pri vstupe. Výťah je tiež nový. Dom je vo veľmi dobrom technickom stave a stave  udržiavanosti. Preto volím kv v riadku ostatné pre dom na úrovni 1,6.

Byt sa nachádza v stredovej sekcii na 2. nadzemnom podlaží. Nakoľko nebol sprístupnený, tak opis čerpám zo ZP č. 155/2013. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva: predsieň, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica (1,57 m2) a loggia( 5,49 m2), ktorá sa nezapočítava do plochy bytu.

Podľa ZP č. 155/2013 je byt v pôvodnom stave. Je vybavený kuchynskou linkou (plechovou) dl. 2,4 m so smaltovým drezom, plynovým sporákom, spolu s rúrou a s odsávačom pár. V byte je podlaha z PVC, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a keramické umývadlo, vo WC je záchodová misa a malé umývadlo. Vo WC a kúpeľni je keramický obklad. Dvere sú dyhované v oceľových zárubniach. Z exteriéru sa zdá, že okná sú plastové. Bytové jadro je z betónových panelov(typ Bauring).

            Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie a to rozvody elektrickej inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody(SV TÚV), rozvod plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zásuvka STA, káblové pripojenie TV a internetu, domový vrátnik so zvončekom, vzduchotechnika, kuchynská linka, plynový sporák a poštová schránka.

Vlastníctvo bytu, vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva mimo bytu, vrátane zárubní, hlavných uzatváracích ventilov vody, plynu a elektrických poistiek. Priečka oddeľujúca byt od susedného bytu je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov.

            S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Spoločnými časťami domu sú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie: základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace steny, schodištia, strecha, priečelia, vchody, chodby, izolácie a izolačné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia na spoločné užívanie: hlavný vstup, závetrie, schodiskový priestor, výťahy, spoločné priestory, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové prípojky, STA, káblové pripojenie, domové rozvody a ich hlavné uzávery, dažďové žľaby  a zvody, prízemné priestory.

            Bytový dom bol daný do užívania v roku 1981, životnosť volím 100 rokov.

PREDMET DRAŽBY

Základná špecifikácia:

Číslo LV: 6411

 

Okres:  Trnava

Obec:   Trnava

Katastrálne územie:  Trnava

Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor

BYT:

Vchod:

Poschodie:

Byt č.:

Čajkovského 53

2.p.

39

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Popis stavby

Druh stavby:

5797

1635/36

Bytový dom – 72 b.j. – Čajkovského 51-54

9

Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach bytového domu: 663/50506

PARCELY registra “C”

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

poznámky – charakteristika – príslušnosť k ZÚO –EL :

1635/36

Zastavané plochy a nádvoria

728

15/1/3

Spoluvlastnícky podiel k pozemku: 663/50506

Fotogaléria:

Súbory na stiahnutie:Pre účasť na dražbe tejto nehnuteľnosti nás kontaktujte:

Vaše meno:
Tel.číslo:
E-mailová adresa: