Ako predísť dražbe?

Jedinou zákonnou možnosťou ako predísť dražbe je úhrada dlhov. Okamžite ako dôjde k úhrade Vašej pohľadávky vrátane nákladov dražby, ktoré tvoria príslušenstvo pohľadávky ešte pred otvorením dražby BUDE OD DRAŽBY UPUSTENÉ. Svoj záväzok vrátane príslušenstva môžete uhradiť na účet veriteľa ako aj na účet dražobníka o čom sa je potrebné ešte pred otvorením dražby bezodkladne preukázať. Podľa zákonodarcu prioritou dobrovoľnej dražby v prípadoch výkonu záložného práva nemá byť predaj draženej veci za každú cenu, ale uspokojenie veriteľa.


Naša filozofia

Našou základnou prioritou je poskytnúť čo najkratšiu a podľa možnosti čo najmenej komplikovanú cestu pre veriteľa k umoreniu Vášho dlhu vrátane nákladov dražby a nie vydraženie Vášho majetku. Práve preto považujeme dlžníka za rovnocenného partnera, ktorému sme ochotní ozrejmiť všetky úskalia dobrovoľných verejných dražieb vrátane ich možných fatálnych dôsledkov. Snažíme sa metodicky a argumentačne zdôvodnit výhody splatenia dlhu vrátane nákladov dražby veriteľovi resp. dosiahnutie dohody s veriteľom o reštrukturalizácii pohľadávky ako menej “bolestivú” cestu vedúcu k upusteniu od dražby.

Súčinnosť dlžníka

Vo všeobecnom záujme dosiahnutia maximalizácie výťažku dražby upriamujeme Vašu pozornosť na povinnosti súvisiace s dražbou:

Ohodnotenie predmetu dražby.

Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby (§ 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách). V prípade že obhliadka za účelom ohodnotenia predmetu dražby nebude súdnemu znalcovi umožnená, môže byť ohodnotenie vykonané kriticky z dôvodu nemožnosti zakomponovať skutočnú hodnotu vnútorného vybavenia do konečnej sumy, čo v konečnem dôsledku môže poškodiť hlavne záujmy dlžníka.

Informovanie dražobníka.

Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby (§ 13a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách). Ak sú relevantné skutočnosti zamlčané prípadne účelovo  vytvárané s úmyslom poškodiť veriteľa, dlžník je vystavený riziku vzniku škody na strane veriteľa ako aj riziku prípadného trestného stíhania z titulu krátenia práv veriteľa.

Odovzdanie predmetu dražby

Najmä v prípade nehnuteľností je bývalý vlastník predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách odovzdať predmet dražby vydražiteľovi. V zmysle § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zodpovedáte za omeškanie pri odovzdaní predmetu dražby, ktorým môžete vydražiteľovi spôsobiť škodu. Je pochopiteľné, že strata vlastníckeho práva k predmetu dražby, obzvlášť ak je to “strecha nad hlavou” je významným, ale zákonným zásahom do Vašich práv. Vo finálnej fáze realizácie dražby, pri odovzdaní vydraženého predmetu dražby, citlivo apelujeme na vydražiteľov, aby podľa možnosti poskytli dlžníkovi primeranú lehotu na zariadenie si osobných záležitostí. Z praxe sa ukazuje, že postoj vydražiteľa je častokrát pozitívne ovplyvnený ústretovým správaním sa dlžníka počas realizácie procesu dražby. Preto apelujeme na súčinnosť dlžníka počas dražobného konania a vyhnutie sa sporným situáciám medzi zúčastnenými stranami.