Pre navrhovateľov

Komplexná úprava systému dobrovoľných dražieb pre hnuteľné ako aj nehnuteľné veci bola prijatá v nadväznosti na zásadnú reformu záložného práva. Z pohľadu fungujúceho podnikateľského prostredia je totižto veľmi dôležité, aby existoval efektívny právny rámec zabezpečenia záväzkov. Práve dobrovoľnými dražbami sa vytvorila komplexná a jednotná úprava dražby mimo výkon súdneho rozhodnutia a umožnil sa právne bezproblémový výkon záložného práva. 

Rýchlosť a nižšie náklady 

Uspokojenie veriteľa speňažením nehnuteľnosti dražbou uskutočňovanouexekútorom je pomerne zložité a časovo náročné, pričom je často možné dosiahnuť rovnaký výsledok verejnou dražbou mimo súdneho výkonu rozhodnutia či exekúcie, ktorá môže byť pre dlžníka ekonomicky výhodnejšia. Práve získanie exekučného titulu t.j. právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu súdnou cestou (s výnimkou notárskej zápisnice) a následne exekučné konanie vedené exekútorom zbytočne predlžuje dobu uspokojenia záložného veriteľa v prípade „nedisciplinovanosti“ záložného dlžníka. So skrátením doby uspokojenia pohľadávky záložného veriteľa zabezpečenej záložným právom formou dobrovoľnej dražby ide ruka v ruke aj zníženie celkových finančných výdavkov spojených s výkonom záložného práva (ako napr.: súdne poplatky, poplatok za spísanie
notárskej zápisnice ako exekučného titulu). V porovnaní s ďalším spôsobom výkonu záložného práva – priamym predajom zálohy – hrá v prospech dobrovoľných dražieb povinnosť značnej publicity (transparentnosť) tohto výkonu záložného práva. 

Náklady dražby a maximálna odmena dražobníka

Náklady dražby sa spravidla hradia z výťažku dražby. Výnimkou je prípad, kedy predmet dražby nebol vydražený alebo výťažok nestačí na pokrytie nákladov dražby. V takom prípade uhradí náklady dražby alebo zostávajúcu časť navrhovateľ ak sa v zmluve nedohodli inak 
Ak je navrhovateľom dražby záložný veriteľ, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka najviac v rozsahu 10% z výťažku dražby, nie však viac ako 20% z výšky pohľadávky. Ak sa upustilo od dražby z dôvodu plnenia dlhu, vlastník predmetu dražby znáša odmenu dražobníka v rozsahu najviac 3% z vymáhanej pohľadávky a po doručení oznámenia o dražbe vlastníkovi predmetu dražby 10% z vymáhanej pohľadávky. Odmena dražobníka je najviac 33 193, 92 Eur (t.j. 1 mil. Sk) zvýšených o 1% z ceny dosiahnutej vydražením, presahujúcej 331 939,19 Eur (t.j. 10 mil. Sk).