Naše služby

 1. Nábor - jednanie s navrhovateľom o predmete dražby, konzultácie o cenových, zákonných, technických a ďalších otázkach, kompletizácia a overenie dokumentácie potrebnej ku spracovaniu návrhu zmluvy o prevedení dražby, príprava a podpis zmluvy o prevedení dražby
 2. Príprava 
  1. zabezpečenie odhadu ceny predmetu dražby súdnym znalcom
  2. zabezpečenie potrebných právnych a ďalších dokumentov a náležitostí súvisiacich s prípravou dražby
  3. rozposlanie oznámenia o dražbe príslušným osobám
  4. spracovanie zoznamu osôb ktoré budú oslovené v súvislosti s dražbou, predovšetkým potenciálni záujemcovia o predmet dražby
  5. spracovanie Oznámenia o dražbe v zákonom stanovenej forme
  6. zverejnenie Oznámenia o dražbe v zákonom stanovenej lehote a predpísaným spôsobom
  7. odoslanie Oznámenia o dražbe v zákonom stanovenej lehote všetkým osobám, ktorým musí byť doručená
  8. obhliadka predmetu dražby
  9. výber a zabezpečenie licitátora
  10. poistenie zodpovednosti za prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s činnosťou dražobníka na minimálnu výšku plnenia 829 847,97 €
  11. výber a zabezpečenie miesta konania dražby
  12. zabezpečenie optimálnych podmienok pre uschovanie dražobnej zábezpeky
  13. zabezpečenie notárskych služieb potrebný pre riadny priebeh dobrovoľnej verejnej dražby
  14. zabezpečenie bezpečnostnej služby
  15. zabezpečenie všetkých náležitostí spojených s priebehom organizácie dražby a dražobného dňa
  16. zabezpečenie všetkých náležitostí pri prípadnom upustení o dražbe
 3. Realizácia
  • overenie zákonných podmienok účastníkov dražby
  • zabezpečenie bezproblémového zloženia dražobnej zábezpeky pred zahájením dražby
  • zabezpečenie transparentného, bezpečného, dokumentovaného priebehu dobrovoľnej verejnej dražby pri splnení všetkých zákonných podmienok
 4. Ukončenie
  • vrátenie dražbnej zábezpeky a listín
  • vypracovanie protokolu o zrealizovanej dražbe
  • vysporiadanie nákladov dražby
  • spracovanie dokumentácie dokladujúcej prevod vlastnického práva na vydražiteľa a ich odoslanie (po úhrade ceny dosiahnutej vydražením)
  • odovzdanie predmetu dražby
  • vypracovanie protokolu a uspokojenie pohľadávok veriteľov
  • vedenie predpísanej spisovej dokumentácia a evidencia o zabezpečení archivačnej povinnosti
 5. Bezpečnosť a transparentnosť
  • Kamerový záznam - zo všetkých dražieb je zrealizovaný digitálny videozáznam, aby bolo možné komukoľvek a kedykoľvek preukázať riadny priebeh dražby
  • Na bezpečnosť a dôstojný priebeh dražieb dohliada vybraná bezpečnostná služba s príslušnou licenciou.